M.R.
Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft tot doel ouders en personeel medezeggenschap te geven in het beleid van het bestuur t.a.v. de school. De MR van de Rietslenke bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van de school. De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van haar taken nodig is. De MR zet zich in voor de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel. Ze heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de MR nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

In het schooljaar 2018/2019 bestaat de MR uit de volgende personen:

* namens de ouders: Dhr. B. Broekmate (voorzitter), Mevr. M. Schotman en Dhr. R. Wermink 
* namens de leerkrachten: Mevr. J. Altena (secretaris), Mevr. J. van Dam en Mevr. J. Eilert

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de kalender op de website. Over het algemeen is tijdens het eerste deel van de vergadering de schooldirecteur aanwezig. Als u vragen heeft over de MR, neem dan gerust contact op met één van de bovenstaande personen. We praten u graag bij.

Mailadres: mr.rietslenke@rietslenke.nlKlik hier voor het jaarverslag van de M.R.
O.V.
Oudervereniging
ouderraadrietslenke@skot.nl
Op onze school is een oudervereniging actief. Elke ouder die een kind op school heeft is automatisch lid. In de loop van ieder schooljaar wordt gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018 – 2019 bedraagt €41,- per kind.

Indien uw kind instroomt gedurende het schooljaar wordt onderstaande staffeling gehanteerd:
-    December/januari    €31,- per kind
-    Februari/maart        €21,- per kind
-    April/mei        €11,- per kind
-    
Bij voorkeur ontvangen wij de voor u geldende bijdrage op ons bankrekeningnummer
NL86RABO03273.67.202 ten name van Oudervereniging De Rietslenke, te Nijverdal. Graag zouden wij uw bijdrage voor eind november ontvangen.

Wilt u de naam en het groepsnummer van de leerling(en) vermelden bij de betaling. Dit
maakt het verwerken in onze administratie een stuk gemakkelijker.
(Dus zit uw kind in groep 3 bij juf Jessica en juf Ilse, dan graag als volgt vermelden: Voornaam Achternaam, 3JI)
 
De leden van de oudervereniging zijn de contactpersonen die mede verantwoordelijk zijn voor een aantal activiteiten bijv. Kerstmis, Sinterklaas en avondvierdaagse. Zij zijn het aanspreekpunt voor de teamleden. De oudervereniging beheert de ouderbijdrage en bekostigt daarmee haar activiteiten. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de jaarvergadering vastgesteld.
Ook heeft de oudervereniging inkomsten door jaarlijks een eenmalige activiteit te organiseren (Bijv. een sponsorloop of kaartenactie). Uit de inkomsten van de oudervereniging worden diverse activiteiten bekostigd, zoals: sinterklaas, jeugddriedaagse groep 8, schoolreisjes, excursies groep 5 en 6, werkweek groep 7, kerst en de paasmaaltijd. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen schooljaar en ligt de begroting voor het lopende schooljaar ter inzage.

Bij de activiteiten die worden georganiseerd, is vaak hulp van ouders nodig. Aan het begin van het schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld zich op te geven om te helpen bij een aantal activiteiten. Uw vragen, ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de ouderraad. Zij neemt deze reacties in behandeling of legt ze voor aan de leerkrachten of de MR. Het e-mailadres van de oudervereniging is: ouderraadrietslenke@skot.nl .
 
De ouderraad wil een aanspreekpunt zijn voor alle leden van de oudervereniging. Voor de samenstelling van het bestuur van de oudervereniging verwijzen we naar de informatiegids.
Forum
Het schoolforum  
Het schoolforum is een klankbord voor de directie en het team. Het is een podium voor informatie- en gedachten uitwisseling. Het forum bespreekt alleen algemene zaken en heeft geen instemmings- en / of beslissingsbevoegdheid.
Het schoolforum bestaat uit een groep belangstellende ouders. Die ouders brengen ideeën in. Zij praten samen met de directie van de school over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Wat leeft er bij ouders? Wat kan verbeteren in de school en in de klas? Waar is tevredenheid over?
Vindt u het leuk om ook zitting te nemen in het forum neem dan contact op met Hetty Nijenhuis of Jolanda Evers.